Strategický finanční plán Ceník programů STRATEX Controlling O firmě Tržní hodnota

 Důležité vlastnosti     Jaké výstupy získáme?      Nadstavbové modely   

STRATEX R je určen pro přípravu a hodnocení podnikatelské strategie a podnikatelského plánu firmy.

Slouží zejména:

*         k vytvoření strategického plánu firmy a výběru nejvhodnější varianty,

*         k přípravě žádosti o úvěr - podnikatelského plánu pro banku,

*         k posouzení investičního záměru (projektu)

*         jako základ strategického controllingu.

Důležité vlastnosti STRATEXu R:

*         Tvorba finančního plánu s časovým horizontem do 15 let; možnost volby počtu roků  historie a plánu.

*         Modulární struktura - možnost použití jen těch modelů, které zákazník potřebuje.

*         Hrubé plánování na úrovni výkazu zisků a ztrát a rozvahy nebo detailní s podpůrnými modely.

*         Finanční analýza historie i plánu, stanovení hodnoty podniku, analýza citlivosti na změnu parametrů plánu.

*         Porovnávání jednotlivých variant plánu.

*         Snadné vytváření vlastních grafů a dalších vstupních i výstupních tabulek (tzv. vlastní listy)

 Začátek 

Jaké výstupy získáme ze STRATEXu R?

*         Výkaz zisků a ztrát a rozvahu pro plánovací horizont a další podrobné členění nákladů a výnosů.

*         Peněžní toky.

*         Analytické a hodnotící ukazatele s jejichž pomocí můžeme posoudit kvalitu plánu.  Jsou to např.:

*   vertikální i horizontální analýza majetkové rozvahy a výkazu zisků a ztrát,

*   poměrové ukazatele,

*   vícekriteriální hodnocení (Altmanův index a index důvěryhodnosti),

*   ekonomické normály.

*         Indikativní tržní hodnotu.

*         Výstupní sestavy ve tvarech požadovaných bankami.

*         Výstupy do tabulek i grafů:

 Začátek 

Nadstavbové modely umožňují

Tržby a přímé náklady 

modelovat tržby jako sumu výrobků nebo jejich reprezentantů a pro každý výrobek zvlášť modelovat hmotnou produkci, ceny  i kurzy cizích měn;
spolu s tržbami měnit i přímé náklady závislé na objemu produkce

Obchodní zboží

modelovat nákupní ceny, prodejní ceny a obchodní marži.

Mzdy 

propočítat mzdové náklady podle předpokládaných počtů pracovníků v různých kategoriích a očekávaného vývoje mezd v těchto kategoriích

Oběžná aktiva

propočet jednotlivých druhů oběžných aktiv pomocí jejich obrátky a tržeb

Úvěry -

posoudit různé varianty úvěrů a způsobů splácení (rovnoměrně, anuitou apod.).

Investice

zadat plánované investice, propočítat odpisy a dopady do peněžních toků

Leasing

posoudit výhodnost použití leasingu.

Podrobné náklady a výnosy

podrobné plánování nákladů a výnosů ve volitelné účtové struktuře

Projekty

posoudit ekonomickou efektivnost projektu, a to jak izolovaně, tak i v  kontextu celého podniku (čistá současná hodnota, diskontovaný peněžní tok)

 Začátek 

Poskytované služby:

*         školení uživatelů,

*         vypracování podnikatelského plánu firmy  

Ceník programů

 Začátek 

 

Zpět na hlavní nabídku